NODUS s.r.o.

Moldavská cesta 10/B
040 11  Košice
Fax/zázn.: 055 / 6444 029
Tel.: 055 / 6426 059
E-mail: nodus@nodus.sk

Pre klientov ponúkame

 1. Strážnej služby v rozsahu § 3, zákona č. 473/2005 Z.z.:
   • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
   • ochrana majetku na inom, než verejne prístupnom mieste,
   • ochrana osoby,
   • ochrana majetku a osoby pri preprave,
   • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb.

 2. Služby Pultu centralizovanej ochrany strediska registrácie poplachov viac...
   • v máji 2011 sme spustili skúšobnú prevádzku PCO NAM  GLOBAL, ktorú sme ukončili 31.3.2012, 
   • od 1.4.2012 ponúkame služby PCO aj pre verejnosť,
   • od 1.7.2013 sme inovovali PCO na najmodernejší typ 1BOX (najnovšia verzia NAM GLOBAL), výhody oproti pôvodnému viac...,
   • 24-hodinové monitorovanie objektu chráneného elektronickým zabezpečovacím systémom,
   • 24-hodinové monitorovanie elektronickej požiarnej signalizácie,
   • 24-hodinový VIDEO monitoring: monitorovanie objektov pomocou priemyselnej televízie,
   • 24-hodinový AUDIO dohľad v reálnom čase: s nepovolanou osobou priamo v objekte,
   • GPS monitorovanie vozidiel,
   • prenos informácií objekt - PCO prostredníctvom telefonnej linky, GSM/GPRS, rádiovej siete a internetu,
   • PCO spĺňa všetky požiadavky podľa STN EN 50518-1 a STN EN 50518-2 platné od januára 2011.

 3. Technickej služby v rozsahu § 7, ods.1 zákona č. 473/2055 Z.z. a to projektovanie, montáž, údržbu, revíziu a opravu:
   • EZS - elektronických zabezpečovacích systémov,
   • PTV - priemyselnej televízie,
   • EPS - elektronických požiarných systémov,
   • SKV - systémov kontroly vstupu,
   • docházkových systémov,
   • Stredisko technickej podpory systému ONI. viac...

 4. Detektívnej služby v rozsahu § 4 zákona č. 473/2005Z.z.:
   • hľadanie osoby,
   • hľadanie majetku,
   • monitorovanie osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste,
   • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
   • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo ich majetkových pomeroch,
   • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky,
   • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.


  Pre všetky oblasti máme vydané Licencie na prevádzkovanie.